چهار آخشیج

طبیعت

طبیعت زیبا، فضای سبز، گلهای رنگارنگ، درختان سر بر افراشته، صخره‌های ستبر، ابشارها، محیط زنده زیست، و چهار آخشیج: آب، هوا، خاک، آتش جسم و جان را آماده پذیرش ارتباط با پروردگار می‌کند.

گوش کردن به: صدای حرکت باد، نوای آبشار، سرود پرندگان، ریزش باران، خش و خش برگهای برزمین ریخته شده!

نگاه به: زیبائیهای طبیعی و تفکر در جهان هستی و معنی کردن آنچه که در طبیعت می‌بیندید و شنوید دیده انسان را بسوی تازه گردانی جهان در مسیر تکامل و تحول هدایت می‌کند. آنگاه نفس گرم زمین و زنده بودن کائنات، قانون اشاء  و نظام همگون جهانی با جسم و جان خود احساس می‌کنید.

http://zoroastrianbornagain.com

/ 0 نظر / 15 بازدید